Duyurular : Türk Demokrasi Vakfı Web Sitesine Hoş Geldiniz! ... Web Sitemiz Test Yayınındadır. ... Lütfen Canlı Yayın Planformu Uygulamamızı İnceleyiniz. ...

Sultan İkinci Beyazid

Babası : Fatih Sultan Mehmed
Annesi : Mükrime Hatun
Doğumu : 3 Aralýk 1447
Vefatý : 26 Mayýs 1512
Saltanatý : 1481 - 1512 (31) sene

Sultân II. Bâyezid, Gülbahar Hâtun'dan 1450 yýlýnda Dimetoka Sarayý'nda dünyaya geldi. Babasý Sultân Fâtih'in nâþý 17 gün saklandý ve Amasya'da Sancak Beyi olan þehzâde Bâyezid Ýstanbul'a getirilerek tahta çikarýldý. Bazý tarihçilerin, Osmanlý kay- naklarýnda geçen "iþ ü nûþu severdi" þeklindeki ifadelerini, onun gençliðinde eðlence ve içkiyi severdi þeklinde yorumlamalan asla doðru deðildir. Tam aksine veli lakabýný alan nadir Padiþahlardan biridir.
Asrindaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiði hürmet de bunun þahididir. Fâtih'in vefatýyla Hiristiyan alemi istediðine kavuþmuþ ve Roma bir Ýslâm merkezi olmaktan kýl payý kurtulmuþtu. Ýçte Þehzâde Cem olayý da bunun tuzu biberi oldu. Sultân Bâyezid, Ìtalya'daki Gedik Ahmed Paþa komutasindaki orduyu hemen geri çaðýrdý ve maalesef 1495 yýlýna kadar, birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meþgul oldu.

Sultân Bâyezid'in asýl saltanatý 1495 yýlýndan baþlatýlabilir. Bütün bu sýkýntýlara raðmen, Sultân Bâyezid, 1483'de 1. Seferini Morava'ya ve 1484 yýlýnda ikinci seferini de Boðdan'a yapti. Maalesef düþmanlar, 1485 yýlýndan itibaren, dünyanýn 1. ve 2. güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlýlarýn arasýný açmaya muvaffak oldular. Osmanlý hacýlarýnýn güvenliðini saðlamayan Memlüklülere karþý, Mayýs 1485'de Çukurova'ya asker gönderilerek resmen harp baçlatiimiç oldu. Memlüklü Sultâni Kayitbay düþmanlýðýn devamýný istemiyordu; çünkü bundan Endülüs'de Müslümanlara zulmeden Ýspanya ve Portekiz ve aynca tüm Hiristiyan blok istifade ediyordu. Neticede Ramazan Oðullarý Memlüklülerde ve Zülkadir Oðlu Osmanli'da kalmak üzere, yýllar süren ve genellikle Memlüklü lehine sonuçlanan savaç yýllarý sona erdi.

1495'de Cem Sultân'in vefati ve de Memlüklü ile yapýlan sulhden sonra yeniden asýl saltanat yýllarýna baþlayan II. Bâyezid, evvela Boðdan'a musallat olan Polonya'ya karþý harekete giriþti. Bununla da kalmadý; Venedik, Macaristan ve zaten arada düþmanlýk bulunan Ýspanya ile fiilen savaþ hali baþladý. II. Bâyezid 4. Ve 5. seferini, sýrasýyla 1499 ve 1500 yýllarýnda Venedik üzerine yaptý. 4 yil süren savaþlar neticesinde, Venedik Balkanlardaki bütün müstemlekelerini, baþta Mora ve Yunanistan olmak üzere, Osmanli Devleti'ne teslim mecburiyetinde kaldi.

Osmanli ordularý, Macaristan ve Bosna'da yaptýklarý savaþlarda da önemli fetihler elde ettiler. Maalesef, bu baþarýlarýn ardýndan, Erdebil'deki Safevî tarikatýnýn þeyhlerinden Þeyh Cüneyd, onun oðlu Þeyh Haydar ve nihayet asýrlarca Osmanlý Devleti'ni fetihlerinden uzak tutan Þah Ýsmail ve onun Þi'i devleti olan Safevîler meselsi ortaya çikti. 1460'da Þeyh Cüneyd katledildi, ama yerine geçen Þeyh Haydar, iþi daha da ileriye götürdü. Asil problem, Uzun Hasan'in da torunu olan Þah Ìsmail ile baþladý. Þah Ýsmail'in desteðiyle Anadolu'dan toplanan Türkmen gençleri, Erdebil'e götürülüyor ve orada ciddi bir Þî'a eðitimi verildikten sonra, birer Þi i mollasi olarak Osmanli Sofulari adýyla Anadolu'ya gönderiliyordu. 1507'de Þah Ýsmail'in Zülkadir Oðlu Alâüddevle Beyin kýzýný istemesi ve onun da bir Þi iye kýzýný vermek istememesi üzerine, II. Bâyezid'in kayinpederi ve Yavuz'un da dedesi olan Zülkadir Oðlunun bölgesine saldýrdý ve zulme baþladý. Osmanli Devleti'nden ve Memlüklülerden tepki görmeyince iyice þýmardý. Tepki, 1487 yýlýndan beri sancakbeyliðinde bulunduðu Trabzon'dan yani Yavuz'dan geldi ve Þehzâde Yavuz hemen Gürcistan Seferine çýktý. Bu sefer sonucunda, Yavuz komutasindaki Osmanlý ordularý, Þah Ìsmail'in oðlu Ýbrahim Mirza'nin komuta ettiði Safevî ordusunu Erzincan yakinlannda periþan etti. Halk, Yavuz adina "Yürü Sultân Seltm, devrin senindir" türkülerini söylüyor ve babasýnýn pasifliðini bir nevi protesto ediyordu. Zor olan nokta Þah Ìsmail'in Þahlýðý ve þeyhliði beraber götürmesiydi. Bu sebeple Antalyali bir Türkmen olan ve Erdebil'e giderek tam bir Þi'i mollasi haline gelen Þah Kulu isimli halifesi, çevresine topladýðý bazý göçebelerle devletin baþýna yeniden gâile açmaya hazýrlaniyordu. Veziriazam Ali Paþa, üzerine yürüdü ve Sivas yakinlarýndaki Gökçay mevkiinde 1511 yýlýnda katledildi. Bu arada önce Kýrým'a geçen ve ardýndan da Edirne'ye gelerek babasýyla görüþmek istiyen Selim'e, Þehzâde Ahmed ve Korkut taraftarlarý engel olmak istiyorlardý. Nitekim Çorlu'da babasinin ordusuyla Þehzâde Selim'in ordusunu karþý karþýya getirdiler. Babaya kýlýç çekilmez diyerek, Karabulut isimli atýyla kaçtý (1511).

Ayný yýl Þehzâde Ahmed bu kargaþadan yararlanarak Konya'da sultanlýðýný ilan etti. Meþru veliahdliktan düþtü ve Þehzâde Korkut veliahd oldu. Yeniçeri ve bazi devlet erkânýnýn ýsrarla þehzâde Selim'i istediðini bilen Sultân Bâyezid, baçka çare olmadýðýný anlamýþti. Þehzâde Ahmed'in, Þah Ísmail'in yakýn adamý Nur-u Ali isimli halifesinin Amasya ve Tokada kargaþa çikarmasina raðmen, karþý gelemeyerek Konya'ya gelmesi, Selim'in iþini kolaylaþtýrýyordu. Bu hadiseler üzerine, 24 Nisan 1512 tarihinde Þehzâde Selim lehine tahttan ferâgat eden II. Bâyezid, 11 gün Eski Saray'da ikamet ettikten sonra, Dimetoka'ya gitmek üzere yola çýktý. Kendisine tahsis edilen ikametgâha ulaþmadan Çorlu yakýnlarýnda yolda vefat etti.

ZEVCELERÌ: 1- Nigâr Hâtûn; Þehzâde Korkut ile Fatma Sultân'in annesi ve Abdullah Vehbi'nin kýzý. 2- Þirin Hâtun; Abdullah kizi ve Þehzâde Abdullah'in annesi. 3- Gülruh Hâtun; Abdülhayy'in kizi ve Alemþah ile Kamer Sultân'in annesi. 4- Bülbül Hâ- tun; Abdullah kizi ve Þehzâde Ahmed ile Hundi Sultân'in annesi. 5- Hüsnüþah Hâtun; Karamanoðlu Nasuh Bey'in kizi. 6- Gülbahar Hâtûn; Abdüssamed'in kizi ve muhtemelen Yavuz'un annesi. 7- Ferâhþâd Hâtun; Kefe sancak Begi Mehmed'in annesi. 8- Ayþe Hâtûn; Dülkadiroglu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kizi ve bir görüþe göre Yavuz'un annesi.

ÇOCUKLARI: 1-Þehzâde Sultân Abdullah Hân. 2- Gevher Mülûk Sultân. 3- Þehzâde Sultân Korkut Hân. 4-Þehzâde Sultân Ahmed Hân. 5- Yavuz Sultân Selim Hân. 6-Þehzâde Sultân Þehinçâh Hân. 7-Þehzâde Sultân Mahmûd Hân. 8-Þehzâde Sultân Mehmed Hân. 9-Þehzâde Sultân Alem Þah Hân. 10- Selçuk Sultân. 11- Hatice Sultân. 12- Ílaldi Sultân. 13- Ayçe Sultân. 14- Hundi Sultân. 15- Ayn-i Þah Sultân. 16- Fatma Sultân. 17-Þah Sultân. 18- Hüma Sultân. 19- Kamer Sultân. II. Bâyezid devrinin önemli devlet adamlari arasinda, Vezir-i A'zamlardan Íshak Paça, Hersek-zâde Ahmed Paça, Çandarli Íbrahim Paça ve Koca Mustafa Paþa; þeyhü- lislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli Ali Efendi; ilim ve maneviyât erbabindan ise, Molla Lütfi Efendi, Sari Gürz, Muslihuddin bin Sinan Efendi, Ídris-i Bitlisî, kendilerine uzaktan taltiflerde bulundugu Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve çairlerden ise, Niyâzî-i Misrî, Vasfi ve Íznikli Celilî misâl olarak zikredilebilir.

Gâzî, âlim, þâir, hattât, veli ve müzehhib gibi çok sifatlan bulunan II. Bâyezid, babasi Fâtih'in fetihlerini çok iyi hazmetmesine raðmen, kendi zamaninda sadece 160.000 km2'lik geniþleme temin edebilmiçtir. Fetret devrinden sonra Osmanli Devleti'nin en sýkýntýlý dönemlerinden olmasý, bunun baþlýca sebeplerindendir.
Web Tasarım Ankara, Web Tasarımı Ankara
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri ev temizliği ofis temizliği nişan sandığı turizm web sitesi doğu ekspresi turu ev tadilatı